Theo Diễn đàn đại học, học phí trung bình của sinh viên Mỹ tại các trường đại học công trong nước là 9.410 USD trong năm học 2015-2016.

Dưới đây là danh sách Top 10 trường đại học quốc tế có học phí thấp. Số liệu do các trường tự cung cấp.

1. Đại học Vienna

Các trường đại học công lập ở Áo đưa ra mức học phí tương đối thấp cho sinh viên quốc tế đến từ các nước thuộc Liên minh châu Âu hoặc Khu vực kinh tế châu Âu. Ở Đại học Vienna, đối tượng sinh viên quốc tế này được hỗ trợ 726,72 EUR tiền học phí mỗi kỳ và 19.20 EUR tiền phí hội sinh viên.

[Continue reading…]